Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN ‘DE ZINGENDE BRUG’.


De Zingende Brug hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens

en het respecteren van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over

welke gegevens we verzamelen en hoe wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

De Zingende Brug houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze

zijn verstrekt. Deze doelen en type van persoonsgegevens zijn beschreven in

deze privacyverklaring.

- De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de

verwerking van uw persoonsgegevens.

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat

beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is.

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor

de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen

wijzen en deze respecteren.

Als Zingende Brug zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze verklaring, of in algemenere zin,

vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande

contactgegevens:

De Zingende Brug

De Heide 54

1785 Merchtem/Peizegem

eliane.mostien@gmail.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door De Zingende Brug verwerkt ten behoeve van

volgende doeleinden en rechtsgronden:

- om u te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten van De Zingende Brug

- om uitnodigingen te kunnen versturen

- voor de verzekering via Koor en Stem

- om ons tijdschrift te kunnen versturen

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u

vragen en opslaan:


- persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-

mail


- persoonlijk kenmerk: nationaliteit

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de

gegevens hebben verkregen.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij verstrekken aan derde partijen indien dit

noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden

Wij doen dit enkel voor:

- de verzekering: aan Koor en Stem

- de organisatie van ons koorweekend

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

overeenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken we de nodige afspraken om de beveiliging van uw

persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit

wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor

toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.


Bewaartermijn

De Zingende Brug bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het

doel waarvoor zij verstrekt zijn. Zij worden bewaard zolang men deelneemt aan de

zangactiviteiten, plus 5 jaar. De lijsten van de houders van een jaarkaart en/of een

abonnement op het tijdschrift worden jaarlijks aangepast.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw

persoonsgegevens te beschermen.

- De personen die namens de Zingende Brug van uw gegevens kennis kunnen

nemen zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.

- Wij maken back ups van de persoonsgegevens om te kunnen herstellen bij

fysieke of technische incidenten.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens

welke wij van u ontvangen hebben.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen

aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen

wij u contact met ons op te nemen hierover.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de

toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

De Zingende Brug kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen

we een aankondiging doen op onze website. De eerste opmaak gebeurde op 24 mei

2018. Bij wijziging zullen eerdere versies van ons privacy statement in ons archief

worden opgeslagen. Contacteer ons indien u deze wilt raadplegen.